<kbd id='0737d987b9'></kbd><address id='0737d987b9'><style id='0737d987b9'></style></address><button id='0737d987b9'></button>

     ??????? 15 ?áí????é?ò 2020, 04:56:47 ?ì*
     ?á??ò ???óá??, ??éóê????ò. ?á?áêá???ì? ó?í??è???? ? ????á?????.
     ×?óá?? ?? email ?í????????ó?ò;

     ??í??ó? ì? üí?ìá, êù?éêü êáé ?é??ê?éá ó?í??ó?ò
     ??á: ?í ??íáé ? ????? óáò ???óê??? ó?? Forum, ?éíáé ó?ìáí?éêü íá ????? ????á  á??ü
      
       ??÷éê? ???è?éá?íá????ó???í??ó?????á?? 
     ??á
     ?í ??íáé ? ????? óáò ???óê??? ó?? Forum, ?éíáé ó?ìáí?éêü íá ????? ????á  á??ü
     ? ???ó?ì?ò ???????ò-Hellas Transalp Club-
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá?íáê?éí?ó?éò ??
     ??íáêáò áíáê?éí?ó?ùí ??? ?? ??? ó???ü???
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     109 ì?í?ìá?á ó?
     48 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 20 ???ì??é?ò 2019, 16:41:03 ìì
     ó? ????????????: ?? í?? ???... á?ü KKalantzis
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá?????ê?éê? ???? ??? ó???ü??? ???ò ?é?è?ó?
     ? boutique ??? ó???ü???, ì? ó????ê?éê? ???? ??? ??á?í??í ó? ???é??éóì?í? á?éèìü ??ìá÷?ùí.
     ??í??íéó??ò: ???????
     264 ì?í?ìá?á ó?
     4 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 17 ??ê?ì??é?ò 2019, 14:00:10 ìì
     ó? ??: ?? í?? ?????? ??? HT... á?ü pakos1406
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá???ó?ì?ò ?ê???ì?ò êáé ????ò ??áó???éü????ò
     ???ó?ì?ò ?ê???ì?ò êáé ????ò ??áó???éü????ò ??? ó???ü??? HTC
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     19638 ì?í?ìá?á ó?
     220 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 23 ??ê?ì??é?ò 2019, 19:09:44 ìì
     ó? ??: ITT 2020 á?ü ?á??áê?ò
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá?í????ó?éò ?ê???ì?í & ?ê????ó?ùí
     ?á?á??á?? ?í????ó?ùí , ?????ó?éò , ????????éò ê?? ?éá ?ê???ì?ò ??? ?÷??í ??í?é
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     7311 ì?í?ìá?á ó?
     117 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 09 ??ê?ì??é?ò 2019, 12:16:14 ìì
     ó? ??: ?í???ùó?éò á?? ?ê???... á?ü Isminaki

     ?éá ??í ????ü
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá??÷íéê?ò ?????ó?ò
     ?é?è?éòRossi ? ??é??ó?? ??...
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ??éê?í??íá ó?ì??á ó?? ??éêü ??ê???
     946 ì?í?ìá?á ó?
     85 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 08 ???ì??é?ò 2017, 15:43:13 ìì
     ó? ??: ?? ???éêü ?? ó??êéí?... á?ü Sotos
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá×ùì??éí?ò áí?ó?÷??ò
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ??÷íéê?ò ?????ó?ò ó?? ÷?ìá, ×ùì??éí?ò ????ì?ó?éò (????íùó?, á????ó?, ?ù????á???ò, ??????????ò), ×ùì??éí?ò ?????éóìüò áíá????, ×ùì??éí?ò ?????éóìüò ì?÷áí?ò
     1553 ì?í?ìá?á ó?
     73 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 02 ??ê?ì??é?ò 2019, 14:41:22 ìì
     ó? ??: rally sprint ??éù??á... á?ü maintenance
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá???í?ò
     ??ùíéó?éê? ê?í?ó? ?í?üò êáé ?ê?üò ??üì??
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     1856 ì?í?ìá?á ó?
     135 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:31:56 ìì
     ó? ??: Rally Dakar 2020 - R... á?ü Sotos

     ?éá ?? ì???óáêü!
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá??600/650/700
     ?íü???á ??÷íéê?í è?ì??ùí ?éá ?éò ì???óéê????ò Transalp 600/650/700
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ??÷áí????éê?, ???ê??????éê?
     35570 ì?í?ìá?á ó?
     1514 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 08 ?áí????é?ò 2020, 19:37:12 ìì
     ó? ??: ó???éò ?? 650 á?ü Stoneman
     ?áí?íá í?? ì?í?ìáNC700/750×
     ??? ì?á?í??í ??÷íéê? è?ìá?á ?éá ?? NC700/750×
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ???ê??????éê?, ??÷áí????éê?, ??÷?é???éá
     247 ì?í?ìá?á ó?
     6 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 24 ???ì??é?ò 2016, 17:40:00 ìì
     ó? ??: ?íáí?ùì?íá Honda NC7... á?ü leftlane
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá??÷íéê? ??ìá?á
     ???ê??????éê?, ì?÷áí????éê?, êáé ??ó?ò ??ó?ùò ??÷íéê?ò ??????????ò, ó?ì?????ò ê?? ??? ??í ?ì??????í ó? ó??ê?ê?éì?í? ì???óéê???á
     1659 ì?í?ìá?á ó?
     120 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 13 ?áí????é?ò 2020, 00:15:16 ?ì
     ó? ??: ????? ????????? ????... á?ü bestoftherest7
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá?????éóìüò
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni, Chris_de_Ze
     5 ì?í?ìá?á ó?
     1 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 17 ??ê?ì??é?ò 2018, 14:36:46 ìì
     ó? ??: ???á??íá (??é????, ?... á?ü stojian
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá????é?ó?éò
     ?áé üìùò,ì????? íá ?éí?é êáé êá?????? !
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni, Chris_de_Ze
     6271 ì?í?ìá?á ó?
     235 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ???éáê? 08 ?????ì??é?ò 2019, 16:20:28 ìì
     ó? ??: ???í??ó? ì?á?êá?é??á... á?ü Stoneman
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá????ò ??÷áí?ò
     ??????ó?éò ?ê?üò Transalp êáé NC700
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     8920 ì?í?ìá?á ó?
     380 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????? 11 ??ê?ì??é?ò 2019, 18:03:28 ìì
     ó? Tacita T-Race Rally: ? ?... á?ü African Boy

     ??íéê? ??ìá?á
     ?áí?íá í?? ì?í?ìáForeign Visitors and Friends
     English Speaking Visitors & friends. Only English please in this topic
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     347 ì?í?ìá?á ó?
     12 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 19 ??ê?ì??é?ò 2017, 17:48:52 ìì
     ó? ??: Bine ati venit priet... á?ü Lan2
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá???ò ó??í ???ê???íéê?-?á??á ìáò?
     ??ó??ó?? ??? ?éá íá ó? êá??óù?éó??ì? êáé ?éá?áó? ó?ìáí?éê?ò ??????ò ÷??ó?ò
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ??????ò ÷??ó?ò
     18861 ì?í?ìá?á ó?
     598 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:30:26 ìì
     ó? ??: ???ò ó??í ?á??á ? ó?... á?ü Sotos
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá?????í????á íá ??í??áé...
     ??ù ìé??ì? ????è??á êáé ?éá ??é??????
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ??÷?ò !, ????ê?í???
     29729 ì?í?ìá?á ó?
     1550 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 09 ?áí????é?ò 2020, 10:02:03 ?ì
     ó? ??: ??ì??á ?é??????é ? ?... á?ü
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá????è???ò ÷?üí?ò
     ??éêü ì? ???é?÷üì?í? ?éá íá??óê?ì? !
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ?í?ê???á, ?ù????á???ò
     14311 ì?í?ìá?á ó?
     697 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??????á 02 ??ê?ì??é?ò 2019, 15:22:18 ìì
     ó? ??: ?ù????á???ò ü?áí ??ì... á?ü Mad Vag
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá?? Transalp ?ü???ì
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     0 ì?í?ìá?á ó?
     0 è?ìá?á

     ???????ò
     ?áí?íá í?? ì?í?ìáè??ù íá ?????óù
     ??é?????? ?÷??? ???ò ????ó? ? áí?á??á??, ì????? íá êá?á÷ù??è?? ???
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     ???á??éê?? ??íáê?ò: ???ò ????ó?: ?üí? ?éá ì???óéê????ò, ???ò ????ó?: ?????éóìüò ì??ü & áíá????, ???ò ????ó?: ?é????á
     3726 ì?í?ìá?á ó?
     1148 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 09 ?áí????é?ò 2020, 10:47:31 ?ì
     ó? ??????? DEUTER QUANTUM 7... á?ü tasosbob
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá???ù íá á????óù
     ??é?????? ?á÷í??? íá á????ó???, ì????? íá êá?á÷ù??è?? ???.
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     4408 ì?í?ìá?á ó?
     708 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ????á?? 07 ??ê?ì??é?ò 2019, 12:18:02 ìì
     ó? ??: ?????á (????+á?éó???... á?ü Mad Vag
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá???ù íá áí?á????ù
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     119 ì?í?ìá?á ó?
     36 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ??ì??? 18 ?????é?ò 2019, 19:33:17 ìì
     ó? ??: ?áí???áó?é÷á ì??á?í?... á?ü Stoneman
     ?áí?íá í?? ì?í?ìá?????é?ò
     ??í??íéó??ò: ?á???ò, Yianni
     715 ì?í?ìá?á ó?
     55 è?ìá?á
     ??????á?? ì?í?ìá ó?éò ?á?áóê??? 15 ???íé?ò 2018, 10:33:17 ?ì
     ó? ??: ????? ì???ó?ê???áò ì... á?ü Sotos


     Hellas Transalp Forum - ??í??? ????????é?í
     ??????á?á ì?í?ìá?á
     ??????á?á ì?í?ìá?á
     [???í?ò]??: Rally Dakar 2020 - R.I.P. Paulo Gonçalves á?ü Sotos????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:31:56 ìì
     [???ò ó??í ???ê???íéê?-?á??á ìáò?]??: ???ò ó??í ?á??á ? ó?ó??ó?? ??? á?ü Sotos????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:30:26 ìì
     [???ò ó??í ???ê???íéê?-?á??á ìáò?]??: ???ò ó??í ?á??á ? ó?ó??ó?? ??? á?ü ?á???ò????? 14 ?áí????é?ò 2020, 16:37:39 ìì
     ??á?éó?éê?
     ??á?éó?éê?
     ??í??? è?ì??ùí: 16344
     ??í??? ì?í?ì??ùí: 380173
     ??????á?? ì?í?ìá: "??: Rally Dakar 2020 - R..."(????? 14 ?áí????é?ò 2020, 21:31:56 ìì)
     ?ì??íéó? ?ùí 10 ??????á?ùí ì?í?ì??ùí
     [???éóóü???á ó?á?éó?éê?]
     ??í??? ì???í: 4125
     ??????á?? ì???ò: ADAM64
     ??í????ì?í?é ÷??ó??ò
     ??í????ì?í?é ÷??ó??ò78 ??éóê????ò, 0 ÷??ó??ò

     ??í??ó? (??÷?óá?? ??í êù?éêü óáò;)
     ??í??ó?
     Powered by MySQLPowered by PHPPowered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
     Simple Audio Video Embedder

     SMF Theme © Gaia
     ??ê??? XHTML 1.0!??ê??á CSS!